Preplávajte vašim prípadom bezstarostne.

Award Award Award Award Award
Arrow
Scroll
Scroll

O EXISTENCII PRAVDY JE ZRIEDKA SPOR, BOJUJE SA LEN O HRANICE PRAVDY.

Karl Ludwig Borne

Advokátska kancelária, ktorá viac ako 11 rokov poskytuje komplexné právne služby podľa zadania a potrieb jednotlivých klientov so špecializáciou na obchodné právo a IT právo, a s tým súvisiace poskytovanie právneho servisu v oblastiach korporátneho práva, práva nekalej súťaže, zmenkového práva, právnych vzťahov v oblasti verejného obstarávania, duševného vlastníctva a správneho práva.

Zobraziť profil

Aktuality

 • 01

  Novela autorského zákona (regulácia on-line platforiem, e-learning, data mining, ECL)

  Harmonizácia autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom si v zmysle dôvodovej správy k zákonu vyžaduje ,,rýchly rozvoj digitálneho prostredia v EÚ”, čo sa premietlo v transpozícii dvoch smerníc Európskej únie (Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2019/790 a č. 2019/789), a to aktuálnou vládnou novelou autorského zákona, zákonom č. 71/2022 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 25. marca 2022. Novela predovšetkým zavádza nové povinnosti pre poskytovateľov on-line služieb zdieľania obsahu a ich zodpovednosti za konkrétne spôsoby použitia autorskoprávne chráneného obsahu (licencií na obsah) ako aj využívania kreatívneho obsahu (tzv. Creative commons) časti diela t. j. verejných licencií v digitálnom prostredí. Zodpovednosť on-line platformy za obsah ktorý šíria (§ 64a, 64e): 1. potreba vynaložiť všetko úsilie (,,možno spravodlivo požadovať”) na získanie licencie, 2. bezodkladné vybavovanie sťažností autorov a odstraňovanie nelegálneho obsahu ako aj zamedzenia jeho opätovného nelegálneho zverejnenia, 3. možnosť získania rozšírenej hromadnej licenčnej zmluvy (tzv. ECL). Výnimky na použitie diela na študijné a výskumné účely (§ 44, 51b): 1. bez potreby súhlasu autora a nároku na autorskú odmenu, 2. len vybrané subjekty (školské a predškolské zariadenia a vzdelávacie inštitúcie) pričom nesmie dochádzať k majetkovému prospechu, 3. pri výskumnej činnosti rozšírený okruh subjektov (napr. knižnica, archív, múzeum), 4. pri digitálnom vyučovaní a vyučovaní na diaľku (tzv. e-learning) s podmienkou, že k použitiu diela dochádza výhradne na území štátu kde je škola usadená, 5. len v nevyhnutnej časti diela ako názornej ukážky v digitálnej podobe, 6. účel vyťažovania dát (tzv. Text/Data mining), 7. pri výskume je možné použitie diela v zdigitalizovanej podobe, a tým vykonať analýzu údajov s cieľom získať vzory, trendy, korelácie a podobné výsledky, 8. účel zachovania kultúrneho dedičstva (§ 49a), len vybrané subjekty (napr. knižnica, archív, múzeum). Nová právna úprava zaviedla taktiež nový inštitút práva vydavateľa periodika (§ 129a a nasl.) ako zákonný predmet ochrany, a tým aj možnosti zastupovania v rámci výkonu kolektívnej správy práv prostredníctvom organizácií kolektívnej správy práv. Právo vydavateľa periodika zahŕňa výhradné majetkové práva a trvajú dva roky od zverejnenia resp. sa končia posledným dňom kalendárneho roka, v ktorom uplynie doba trvania majetkových práv. Nemožno opomenúť inštitút použitia obchodne nedostupného diela (§ 51a) za predpokladu ak nie je výslovne vyhradené, bez správy práv organizácie a ide o dielo nie bežne dostupné a zapísané v takomto zozname, možno ho použiť na nekomerčné účely vybranými usadenými subjektami (knižnica, archív, múzeum atď.). Dodávame, že zákonodarca z dôvodu zachovania konzistentnosti Autorského zákona, sa predmetná novela venuje najmä úprave relevantných autorskoprávnych spôsobov použitia (napr. verejný prenos, retransmisia) a ich definícií, zavádza nové pojmy preberané zo smerníc Európskej únie z oblasti vysielania a retransmisie, ktoré sa dopĺňajú do obsahovo príbuzného, ešte len pripravovaného návrhu zákona o mediálnych službách (LP/2021/559 Zákon o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách).  ...Viac

 • 02

  Možnosť získania dočasnej ochrany (tzv. status "Odídenca") pre občanov Ukrajiny na území SR

  Dňa 28.02.2022 vydala vláda Slovenskej republiky Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 144 k návrhu na vyhlásenie poskytovania dočasného útočiska podľa § 29 ods. 2 zákona o azyle štátnym občanom Ukrajiny a ich rodinným príslušníkom (ďalej len „Uznesenie vlády“). Štátni príslušníci Ukrajiny môžu s účinnosťou od 01.03.2022 do 31.12.2022, po prekročení štátnej hranice SR, na základe Uznesenia vlády požiadať o tzv. dočasné útočisko. Výsledkom takejto žiadosti o dočasné útočisko bude vydanie dokladu o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením „ODÍDENEC". Štátny príslušník Ukrajiny musí požiadať o poskytnutie dočasného útočiska osobne z dôvodu snímania biometrických údajov a to tým spôsobom, že urobí o tom vyhlásenie buď pri vstupe na územie Slovenskej republiky na príslušnom policajnom útvare v mieste hraničného priechodu (t. j. konkrétne na hraničných priechodoch Vyšné Nemecké, Ubľa, Veľké Slemence alebo na oddelení azylu v Humennom v prípade, ak nedisponujú dokladmi) alebo po vstupe na územie Slovenskej republiky na policajnom útvare príslušnom podľa miesta, kde sa zdržiava (t. j. na ktoromkoľvek oddelení cudzineckej polície). Všetky pracoviská CP fungujú v súčasnosti v nepretržitom režime, t.j. 24 hod. / 7 dní v týždni. Požiadať o udelenie dočasného útočiska v zmysle Uznesenia vlády v nadväznosti na ustanovenie § 29 ods. 2 zákona o azyle môžu občania Ukrajiny ako aj ich rodinní príslušníci, pričom za rodinného príslušníka občana Ukrajiny sa v zmysle Uznesenia vlády rozumie: manžel štátneho občana Ukrajiny, maloleté dieťa štátneho občana Ukrajiny alebo maloleté dieťa manžela štátneho občana Ukrajiny a rodič maloletého dieťaťa, ktoré je štátnym občanom Ukrajiny. Po podaní žiadosti, v prípade ak má oprávnený žiadateľ doklady (cestovný, identifikačný alebo iný doklad), bude dočasné útočisko schválené okamžite, inak o ňom bude rozhodnuté do 30 dní. Zároveň, v prípade ak má žiadateľ už zabezpečený pobyt je potrebné predložiť: čestné vyhlásenie všetkých vlastníkov nehnuteľnosti o poskytnutí ubytovania alebo zmluvu o nájme uzavretú s vlastníkom/vlastníkmi nehnuteľnosti s tým, že podpisy na uvedených dokladoch nemusia byť notársky alebo inak osvedčené. Dočasným útočiskom a statusom tzv. „odídenca“ dostáva žiadateľ nárok na bezplatné ubytovanie, stravu, zdravotnú starostlivosť, hygienické potreby ako aj možnosť pracovať na území Slovenskej republiky okrem podnikania (t .j po udelení dočasného útočiska môže uzatvoriť pracovnú zmluvu alebo dohodu v zmysle zákonníka práce a nastúpiť do práce). V prípade nevyhovenia žiadosti, voči rozhodnutiu ministerstva o zastavení konania o poskytnutie dočasného útočiska má žiadateľ možnosť podať správnu žalobu, ktorá avšak nemá odkladný účinok. Štátny príslušník Ukrajiny alebo jeho rodinný príslušník má po získaní statusu odídenca povinnosť zdržiavať sa na území SR, povinnosť nahlásiť do 3 pracovných dní pobyt na oddelení cudzineckej polície (každá zmena adresy pobytu musí byť nahlásená taktiež na cudzineckej polícií). Dôvody straty tolerovaného pobytu udeleného na základe žiadosti o dočasné útočisko sú dané osobitne v zákone o pobyte cudzincov ako aj v zákone o azyle. Dôvodov na zánik tolerovaného pobytu je viac, avšak osobitne možno upozorniť na dôvod zániku tolerovaného pobytu v prípade, ak štátny príslušník tretej krajiny vycestoval z územia Slovenskej republiky.  ...Viac

 • 03

  Nové pravidlá v „cookies“ od 01.02.2022

  Dňa 01.02.2022 nadobudol v nadväznosti na právnu úpravu smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1972 účinnosť nový zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách. Vo svetle novej právnej úpravy je podstatná predovšetkým úprava vyplývajúca z ustanovenia § 109 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, ktorá znie: „Každý, kto ukladá alebo získava prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa, je na to oprávnený iba ak dotknutý užívateľ udelil preukázateľný súhlas. Povinnosť získania súhlasu sa nevzťahuje na orgán činný v trestnom konaní a iný orgán štátu. To nebráni technickému uloženiu údajov alebo prístupu k nim, ktorých jediným účelom je prenos alebo uľahčenie prenosu správy prostredníctvom siete, alebo ak je to bezpodmienečne potrebné pre poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti na poskytovanie služby informačnej spoločnosti, ktorú výslovne požaduje užívateľ.“ V doterajšej právnej úprave už starého zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne v jeho ust. § 55 ods. 5 bolo ustanovené, že: „Každý, kto ukladá alebo získava prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa, je na to oprávnený iba ak dotknutý užívateľ udelil súhlas na základe jasných a úplných informácií o účele ich spracovania; za súhlas na tento účel sa považuje aj použitie príslušného nastavenia webového prehliadača alebo iného počítačového programu. Povinnosť získania súhlasu sa nevzťahuje na orgán činný v trestnom konaní, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom a iný orgán štátu. To nebráni technickému uloženiu údajov alebo prístupu k nim, ktorých jediným účelom je prenos alebo uľahčenie prenosu správy prostredníctvom siete, alebo ak je to bezpodmienečne potrebné pre poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti na poskytovanie služby informačnej spoločnosti, ktorú výslovne požaduje užívateľ.“ Z citovanej novej právnej úpravy k elektronickým komunikáciám vyplýva, že nebude už naďalej možné spracúvať iné ako len nevyhnutné cookies, bez explicitného vyjadrenia súhlasu návštevníka webstránky so spracovaním cookies. Do prijatia nového zákona o elektronických komunikáciách bolo možné zabezpečiť získanie súhlasu návštevníka webstránky jednoducho, prostredníctvom „použitia príslušného nastavenia webového prehliadača alebo iného počítačového programu“ čo v praxi znamenalo, že webové stránky si nemuseli pýtať výslovný súhlas na spracovanie cookies, nakoľko bol dostatočný iba automatický panel (oznam) o spracovaní cookies s osobitným tlačidlom „Rozumiem“ pre návštevníka webovej stránky, čím návštevník zobral na vedomie spracovanie cookies. V súčasnosti možno takýmto spôsobom spracovať už len cookies nevyhnutné na správne fungovanie webstránky a jej funkcionalitu pre užívateľov s odkazom na ustanovenie § 109 nového zákona o elektronických komunikáciách, konkrétne jeho poslednú vetu: „To nebráni technickému uloženiu údajov alebo prístupu k nim, ktorých jediným účelom je prenos alebo uľahčenie prenosu správy prostredníctvom siete, alebo ak je to bezpodmienečne potrebné pre poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti na poskytovanie služby informačnej spoločnosti, ktorú výslovne požaduje užívateľ.“ Je preto nevyhnutné dôsledne analyzovať, ktoré cookies možno v zmysle platnej legislatívy označiť ako nevyhnutné a zároveň, v zmysle uvedeného upraviť na webových stránkach vyskakovacie lišty (oznámenia), týkajúce sa udelenia súhlasu so spracovaním cookies.  ...Viac

award award award award award award award award award award award award award

PRIPRAVENÍ
PRE VÁS SPRAVIŤ
MAXIMUM

Pomáhame tam, kde treba

Logo Logo Logo Logo Logo

Poskytujeme dobrovoľnú a bezodplatnú právnu pomoc tým, ktorí sa nachádzajú v zlej životnej situácii a bez finančných možností. Podporujeme verejnoprospešné združenia, ktoré nie sú založené za účelom zisku, ale podávajú pomocnú ruku ľuďom v núdzi.

× Na správne fungovanie webovej stránky, prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookies. Zatvorením tejto lišty súhlasíte aj s využívaním cookies a odovzdaním údajov o správaní na webe pre zobrazenie cielenej reklamy na sociálnych sieťach a v reklamných sieťach na ďalších weboch. Personalizáciu a cielenú reklamu si môžete kedykoľvek vypnúť na podstránke Nastavenie súkromia.